Ambities uitvoeren

In deze eerste Voorjaarsnota van dit college, wordt invulling gegeven aan de afspraken uit het bestuursakkoord ‘Met lef en liefde voor Deventer’ van juli 2018. Toen is aangegeven dat het akkoord een forse financiële uitdaging vormt. Naast de op dat moment vrijgemaakte gelden voor nieuwe ambities is aangegeven dat het college voorstellen doet voor heroverwegingen om de ruimte voor nieuw beleid te vergroten.

Het college doet in deze Voorjaarsnota voorstellen om de ambities uit het collegeakkoord vorm te geven. De lezer zal in de keuzes vijf speerpunten herkennen: Deventer werkt; Duurzaam Deventer; Oog voor elkaar; Levendig Deventer; en Samenwerken en samen leven. Ik noem een paar voorbeelden. We investeren in wonen in de binnenstad, de ontwikkeling van de Stadscampus en in citymarketing voor een sterk economisch Deventer. We investeren in klimaatadaptatie, de verduurzaming van gemeentelijke panden en de uitvoering van het energieplan voor een duurzaam Deventer.

Om de gewenste ruimte te vinden, hebben we naar de hele bestaande begroting gekeken voor heroverwegingen. Daarbij is het culturele domein buiten schot gebleven om ruimte te bieden voor de Cultuurvisie Boeien en Bloeien. Onze ambities zijn groot en onze portemonnee is beperkt. Dat betekent dat we keuzes moeten maken. En dat doen we met lef en liefde voor Deventer.

Liesbeth Grijsen
Wethouder financiën