Het grondbeleid heeft invloed op en samenhang met de uitvoering van de programma’s zoals Ruimtelijke ontwikkeling, Milieu en Economie, kunst en cultuur. De beschikbaarheid van gronden en gebouwen zijn immers belangrijk voor de diverse maatschappelijke activiteiten. Dat maakt grond- en vastgoedbeleid een van de middelen die de gemeente kan inzetten bij het stimuleren of faciliteren van die activiteiten binnen haar grondgebied.
Het gemeentelijk grondbeleid beweegt mee met andere verhoudingen in de samenleving. De vraag van inwoners en ondernemers staat daarbij voorop. Daarbij ondersteunen we werk- en broedplaatsen, proeftuinen of een Stadslab – een plek om gezamenlijk te experimenteren en leren.

Een evenwichtige ontwikkeling van Deventer blijft een belangrijk thema. Daarbij houden we rekening met de samenstelling van de bevolking en de veranderende ruimtevraag. Het gemeentelijke grondbeleid bewaakt eveneens de ontwikkeling van woningbouwlocaties en bedrijventerreinen.

In de Nota Grondbeleid van 2014 is vastgelegd dat de gemeente in principe geen actief grondbeleid meer voert. Een belangrijk thema is een evenwichtige ontwikkeling van Deventer. Ontwikkelingen in onder andere demografie, economie, technologie en duurzaamheid leiden tot verandering in ruimtevraag. Vanuit een kaderstellende rol hebben wij oog voor deze maatschappelijke opgave. Pas indien de markt deze opgaven niet of onvoldoende oppakt gaat de gemeente zelf naar een meer actief ontwikkelende rol op zoek. Voorbeeld daarvan is de gemeentelijke aankoop van een deel van het voormalige AkzoNobel terrein voor de ontwikkeling van het open innovatiecentrum S/Park.

De laatste jaren ontwikkelt de vastgoedmarkt zich echter stormachtig, met name op het gebied van de woningbouw. Dat maakt het dat de gemeente zich bezint op het te voeren grondbeleid. De maatschappelijke opgave vraagt om een meer situationele benadering. Van geval tot geval wordt bezien in hoeverre een meer actieve rol van de gemeente bij de aankoop en ontwikkeling van gronden en panden een bijdrage kan leveren in het haalbaar maken van de maatschappelijke doelen.

De kansen en risico’s die horen bij grond- en vastgoedinvesteringen, hebben invloed op de algemene financiële positie van de gemeente. Dit beschrijven wij in het Meerjarenperspectief grondbeleid (MPG 2019) bij de jaarrekening 2018.