Verbindend kader Sociaal domein

Met de raad hebben we procesafspraken gemaakt in het sociaal domein. We hebben hiertoe een verbindend kader sociaal domein 2019-2022 opgesteld waarin de ambities van het college, doelstellingen, overzicht en planning in het sociale domein in kaart zijn gebracht voor de komende jaren. Deze agenda houden we gezamenlijk actueel. Zo zorgen we voor samenhang en verbinding tussen de thema’s Preventie, Toegang, Maatwerk en Monitoring.

Transformatieopgave

We gaan verder met het transformeren in het sociale domein om de passende ondersteuning aan onze inwoners en begeleiding naar werk ook op de langere termijn goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Deventer mag trots zijn op hoe we sinds de decentralisaties invulling hebben gegeven aan de uitvoering van de nieuwe taken in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en Participatiewet. De actuele tekorten hebben we aangevuld uit algemene middelen. De grote tekorten, zoals we zien in de gemeenten om ons heen, zijn ons gespaard gebleven doordat we investeren in preventie en onze sociale infrastructuur, toegangen hebben die goed hun werk doen, blijven onderzoeken of innovatie en andere vormen van ondersteuning en begeleiding naar werk betere resultaten bieden en goed monitoren en waar nodig bijsturen. Hoewel we de afgelopen jaren al een aantal stappen hebben gezet, zien we dat transformeren tijd kost. De transformatieopgave is financieel vertaald in de begroting, waarbij we vanaf 2019 te maken hebben met een besparing van €250.000 in de (decentralisatie) uitgaven in het sociale domein die oploopt naar €1.000.000 in 2022. Vanwege het positief resultaat in 2018 in de jeugdhulp kiezen we ervoor om dit resultaat voor een deel in te zetten door de transformatieopgave structureel met €250.000 te verlagen. De financiële transformatieopgave wordt daarmee als volgt.

(bedragen x €1.000) [ -/- = Nadeel]

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

Stand Begroting 2019

250

500

750

1.000

Realisatie

-250

-250

-250

-250

Stand 1e kwartaalrapportage 2019

0

250

500

750

Ontwikkelingen

Jeugdhulp

In de afgelopen begrotingen hebben we een aantal aanvullingen vanuit de algemene middelen gedaan om te verwachten tekorten in het budget voor de jeugdhulp op te kunnen vangen. De huidige situatie laat zien dat deze middelen niet nodig zijn. Daarom is besloten voor 2019 en verder voorlopig €500.000 als structureel voordeel aan te merken, waarvan €250.000 structureel wordt aangemerkt als realisatie van de transformatie opgave (zie tabel hierboven) en €250.000 terugvloeit naar de algemene middelen. Er is een landelijke campagne gaande om meer middelen voor jeugdhulp van het Rijk te ontvangen voor de gemeentelijke uitvoering van taken. Het Rijk heeft recentelijk een financiële toezegging gedaan en deze zal vertaald worden in de junicirculaire 2019. Mocht de komende jaren sprake zijn van verdere onderuitputting van het jeugdbudget, dan worden deze middelen ingezet ten behoeve van de realisatie van de transformatieopgave.

BUIG

Door een extra budget-uitname van het rijk leidt het voorlopig budget 2019 leidt tot een nadeel van €1,2 miljoen. Meerjarig wordt het voor Deventer een uitdaging om ons aantal bijstandsgerechtigden meer in lijn te brengen met ons BUIG-budget om zodoende de structurele nadelen te beperken.

Wmo/ maatschappelijke opvang en beschermd wonen

De uitgaven voor de Wmo zijn de afgelopen jaren flink gestegen. Die uitgaven gaan grotendeels naar maatwerkvoorzieningen en algemene voorzieningen. We zijn de mogelijkheden aan het verkennen voor de inrichting van de maatwerkvoorziening, zodat er minder gefragmenteerde daginvulling is, minder 1 op 1 ondersteuning nodig is en mensen een netwerk in hun eigen wijk krijgen. In dit kader speelt ook het vraagstuk van kleine aanbieders die hebben aangegeven dat de tarieven voor dagbesteding basis ontoereikend zijn. In maart 2019 is een onderzoeksrapport gepresenteerd met de voorlopige uitkomsten per gemeente/regio van het nieuwe verdeelmodel voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang en Wmo. Geplande invoering is 2021. De voorlopige uitkomsten zouden voor Deventer een lichte stijging van het budget betekenen. Het nieuwe verdeelmodel zal op enkele punten nog nader worden bezien, waardoor het onzeker is of het budget inderdaad zal worden verhoogd. In de eerste maanden van 2019 zien we een stijging in de aanvragen hulp bij het huishouden, de hulpmiddelen en de woningaanpassingen. Dit kan te maken hebben met de invoering va het abonnementstarief (gemeente mag maximaal €17,50 eigen bijdrage per 4 weken in rekening brengen). We volgen nauwgezet de ontwikkelingen om te zien of sprake is van een structureel effect.