In dit hoofdstuk worden de voorstellen nieuw beleid weergegeven. Deze voorstellen worden uit verschillende middelen gedekt te weten:

A. dekking uit de ruimte verkregen door heroverwegingen;

B. dekking uit de ruimte verkregen door heroverwegingen (motie duurzaamheid);

C. dekking uit vrij besteedbaar budget economie;

D. dekking uit bestaande middelen binnen programma’s.

A. Dekking nieuw beleid uit de ruimte verkregen door heroverwegingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp

Programma

2019

2020

2021

2022

2023

1

Vrijheid in Overijssel

Burger en bestuur

0

-50

0

0

0

2

Adressenkwaliteit

Burger en bestuur

0

-70

-70

-70

-70

3

Flexteam Toezicht (eenmalig 4 jaar)

Openbare orde en veiligheid

0

-100

-100

-100

-100

4

Bibob

Openbare orde en veiligheid

0

-58

-58

-58

-58

5

Evenementen

Openbare orde en veiligheid

0

-53

-53

-53

-53

6

Afdracht parkeren

Leefomgeving

0

-100

-150

-200

-250

7

Vogeleiland

Leefomgeving

-8

-169

-11

-11

-11

8

MIND

Leefomgeving

0

-50

-100

-100

-100

9

Steiger Wellekade salonboten (Ruimte voor de rivier)

Leefomgeving

0

-300

0

0

0

10

Stadscampus (eenmalig 4 jaar)

Ruimtelijke ontwikkeling

0

-100

-100

-100

-100

11

Wonen en verblijven binnenstad

Ruimtelijke ontwikkeling

0

-1.000

0

0

0

12

Wonen / Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ontwikkeling

-75

-100

0

0

0

13

Initiatieven samenleving Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ontwikkeling

0

-50

-50

-50

0

14

Buurtmakerij

Herstructurering en vastgoed

0

-200

0

0

0

15

Participatie statushouders

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

0

-200

0

0

0

16

Dagbesteding

Meedoen

0

-400

0

0

0

17

Speeltuinen

Meedoen

0

-36

0

0

0

18

Monumenten

Economie, kunst en cultuur

0

-50

-50

-50

-50

19

Erfgoed

Economie, kunst en cultuur

0

-50

-50

-50

0

20

DRTV

Economie, kunst en cultuur

0

-60

0

0

0

Saldo eenmalig en structureel nieuw beleid

-83

-3.196

-792

-842

-792

In de aangegeven programma’s wordt een toelichting gegeven.

B. Dekking motie duurzaamheid uit de ruimte ontstaan door heroverwegingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp

Programma

2019

2020

2021

2022

2023

Uitvoering energieplan, klimaatadaptatieplan en verduurzamen eigen panden

Milieu

0

-250

-250

-250

-250

Saldo

0

-250

-250

-250

-250

Zie voor een toelichting het programma Milieu.

C. Dekking nieuw beleid uit vrij besteedbaar budget economie

In eerdere jaren zijn voor economie budgetten vrijgemaakt. In deze Voorjaarsnota wordt een voorstel gedaan deze budgetten in te vullen.

(bedragen x €1.000)

Onderwerp

Programma

2019

2020

2021

2022

2023

1

Agenda economie

Economie, kunst en cultuur

300

300

300

300

2

Invulling met de uitvoeringsagenda economie

Economie, kunst en cultuur

-300

-300

-300

-300

Saldo

0

0

0

0

0

Zie voor een toelichting het programma Economie, kunst en cultuur.

D. Dekking nieuw beleid uit bestaande middelen binnen de programma's

(bedragen x €1.000)

Onderwerp

Programma

2019

2020

2021

2022

2023

Dekking uit bestaande middelen

1

Centrumbus

Leefomgeving

0

-20

-20

-20

-20

2

Verbetering Brinkgarage

Leefomgeving

0

-64

-64

-64

-64

3

Woonwagens

Ruimtelijke ontwikkeling

0

-260

0

0

0

4

Vestiging Het Goed (Milieustraat)

Herstructurering en vastgoed

0

-300

0

0

0

5

Opstellen domeinplannen

Bedrijfsvoering

0

-65

0

0

0

In de aangegeven programma’s wordt een toelichting gegeven.