Wijzigingen deze periode

Omschrijving

Taakveld

Voorstel

Soort afwijking

Afval

7.3 Afval

Risico

In de eerste kwartaalrapportage 2019 is aangegeven dat de opbrengsten uit afvalstoffenheffing in 2019 naar verwachting niet kostendekkend is. Dit risico is in de risicodatabase opgenomen (€600.000 met een kans van 50%) en er wordt weerstandsvermogen aangehouden voor €300.000, zie ook de paragraaf weerstandsvermogen.

Een nadere uitwerking met scenario’s en keuzes over de tariefstijging 2020 zal voor de begrotingsbehandeling worden gedeeld met de raad.

Omschrijving

Taakveld

Voorstel

Soort afwijking

Uitvoering motie duurzaamheid

7.4 Milieubeheer

Nieuw beleid

Als gevolg van de motie is vanaf 2020 een structureel bedrag van €250.000 beschikbaar. Nadere uitvoering via het energieplan, tevens zal de verduurzaming van gemeentelijke panden en klimaatadaptatie betrokken worden.