Wijzigingen deze periode

Omschrijving

Taakveld

Voorstel

Soort afwijking

Flexteam toezicht

1.2 Openbare Orde en Veiligheid

Evaluatie pilot Flexteam

Nieuw beleid

Als gevolg van een motie van de Raad (8 November 2018) bestaat er een Flexteam toezicht voor het terugdringen van kleine ergernissen en verbeteren van de leefbaarheid in de openbare ruimte (o.a hondenpoep en-overlast, afval, jeugdoverlast) door frequente inzet van een flexibel team op gerichte tijden en specifieke hotspots.
Op basis van evaluatie/resultaten van de pilot "inzet flexteam" is het voorstel eenmalig (voor 4 jaar) budget beschikbaar te stellen voor een flexteam (2 fte).

Omschrijving

Taakveld

Voorstel

Soort afwijking

Bibob

1.2 Openbare Orde en Veiligheid

Nieuw beleid

De capaciteitsbehoefte bij horeca is in 2018 sterk toegenomen door het instrument Bibob dat nu voor alle aanvragen wordt toegepast. Dit instrument is in het kader van ondermijning ingevoerd en werpt zijn vruchten af. Enerzijds zijn er vergunningen niet verstrekt door de toepassing van deze regelgeving. Daarnaast zijn verschillende aanvragen teruggetrokken (of niet eens ingediend) nadat men hoorde dat de gemeente Deventer een Bibob onderzoek uitvoert naar aanvragers. Dit vraagt om structurele formatieuitbreiding.

Omschrijving

Taakveld

Voorstel

Soort afwijking

Evenementen

1.2 Openbare Orde en Veiligheid

Nieuw beleid

Met name voor zogenaamde C-evenementen is het noodzakelijk dat hier capaciteit op aanwezig is binnen de organisatie. Dit zijn complexe evenementen welke gepaard gaan met overleg met verschillende partijen (politie, toezicht, provincie, etc.). Om dit te realiseren is capaciteitsuitbreiding nodig. Dit betreft in die zin een uitvloeisel van bestaand beleid welke een groei in zich heeft onder de noemer Deventer evenementenstad.