Wijzigingen deze periode

Omschrijving

Taakveld

Voorstel

Soort afwijking

Fietsstructuur A1

2.1 Verkeer en vervoer

Heroverweging

Met het vastgestelde Gebiedsplan A1-zone Deventer, wordt ingezet op de ontwikkeling van een aantrekkelijk, parkachtig, landschap rondom de Schipbeek en Dortherbeek in de zuidelijke stadsrandzone van Deventer. Naast het meer toegankelijk maken van bedrijventerreinen, is het doel om meer werknemers op de fiets naar het werk te krijgen. Hiervoor wordt gelijktijdig met de verbreding A1 een parallelle fietsstructuur aangelegd. Naast de provinciale bijdrage van 0,5 miljoen, 0,1 miljoen vanuit de grondexploitatie is bij de voorjaarsnota 2017 0,5 miljoen als cofinanciering aanvullend beschikbaar gesteld vanuit de algemene middelen. Om het plan verder uit te werken is bij de eerste kwartaalrapportage 2019 een voorbereidingskrediet van €50.000 beschikbaar gesteld. Verwachting is dat de investering niet in 2019 gereed is, waarmee eenmalig €28.000 in 2020 vrij kan vallen. In het programma Algemene dekkingsmiddelen valt daarmee €28.000 vrij.

Omschrijving

Taakveld

Voorstel

Soort afwijking

Jaarschijf MJOP

2.1 Verkeer en vervoer

Heroverweging

Voorstel is om binnen het beschikbare MJOP budget in 2021 €600.000 te herprogrammeren. In tegenstelling tot asfaltverhardering treedt bij elementenverhardingen (klinkers en tegels) minder snel kapitaalvernietiging op, indien het project kort wordt uitgesteld. De projecten aan elementenverhardingen die uitgesteld kunnen worden, die in het huidige MJOP-MIND staan geprogrammeerd in jaarschijf 2021 zijn hoofdzakelijk de zogenaamde buurtaanpakprojecten zoals Oranjekwartier, Rivierenwijk, Ludgeruskwartier, Draaiomsbuurt en Tjoenermarke. Het minimaal noodzakelijke veiligheidsniveau van deze projecten wordt ook na herprogrammering nog steeds behaald.

Omschrijving

Taakveld

Voorstel

Soort afwijking

Aanlegsteiger Wellekade Salonboten

2.1 Verkeer en vervoer

Nieuw beleid

Bij de geplande uitbreiding van de aanlegsteiger aan de Wellekade is het nodig om de bodem verder uit te diepen zodat de schepen die daar moeten aanleggen voldoende vaardiepte hebben. Naast de noodzakelijke verwijdering van kiezels die op de bodem liggen, worden ook enkele andere complicerende zaken verwacht. De eerste is de verwachting dat hier veel archeologisch waardevol materiaal aangetroffen gaat worden en de tweede is de verwachting dat hier mogelijk niet-gesprongen explosieven in de bodem zitten er dient rekening gehouden te worden met mogelijke milieu- verontreiniging in de bodem. Met deze maatregelen is de aanlegsteiger ook geschikt bij lage waterstanden. Dit alles maakt dat we te maken krijgen met een extra kostenpost van €360.000 bij de realisatie van de aanlegsteiger. Verwachting is dat wij voor het verwijderen van niet gesprongen explosieven een rijkssubsidie van €60.000 ontvangen. Per saldo is €300.0000 aanvullende middelen nodig. Met deze investering realiseren wij een goede aanlegvoorziening voor mensen die via de salonboten de stad willen bezoeken.

Omschrijving

Taakveld

Voorstel

Soort afwijking

Meerjarenprogramma INfrastructuur Deventer (MIND)

2.1 Verkeer en vervoer

Nieuw beleid

Om de verkeersveiligheid te verbeteren en de doorstroming te optimaliseren verhogen wij het MIND budget met €50.000 in 2020 en vanaf 2021 structureel €100.000. Dit budget is ook beschikbaar voor het verbeteren van de integrale toegankelijkheid van de openbare ruimte voor mindervaliden en verbeteren van wegen in het buitengebied.

Omschrijving

Taakveld

Voorstel

Soort afwijking

Binnenstadsagenda

2.1 Verkeer en Vervoer

Heroverweging

Voor het vergoten en behouden van de vitaliteit van de binnenstad zijn bij de voorjaarsnota 2017 middelen beschikbaar gesteld om te investeren in de herinrichting van de openbare ruimte. Deze middelen zijn nog niet aan specifieke projecten toegekend. De investering van €700.000 zal nog niet in 2019 gereed zijn, waardoor eenmalig in 2020 €39.000 vrij kan vallen. In het programma Algemene dekkingsmiddelen valt daarmee €39.000 vrij.

Omschrijving

Taakveld

Voorstel

Soort afwijking

Herinrichting Grote Kerkhof

2.1 Verkeer en Vervoer

Heroverweging

Het Grote Kerkhof is vanaf 2019 autovrij. Voor de herinrichting van het Grote Kerkhof heeft de raad budget gereserveerd vanaf 2020. De uitvoering is niet in 2019 gereed, waardoor eenmalig €155.000 in 2020 vrij kan vallen. In het programma Algemene dekkingsmiddelen valt daarmee €155.000 vrij.

Omschrijving

Taakveld

Voorstel

Soort afwijking

Afdracht parkeren

2.2 Parkeren

Nieuw beleid

In 2017 heeft de rekenkamercommissie geconstateerd dat het winstoogmerk van het parkeerbedrijf afwijkt van het Parkeerbeleidsplan. Dit vraagt hetzij een aanpassing van het uitgangspunt uit het Parkeerbeleidsplan, hetzij een heroverweging van het winstoogmerk. In het bestuursakkoord is de discussie met betrekking tot winstafdracht parkeren opgenomen en vanaf 2021 als PM opgenomen.

Een goed moment voor het voeren van deze discussie is het Meerjarenperspectief Parkeren. Daarom is bij het vaststellen van de parkeerverordening 2019 aangekondigd om in 2019 de financiële consequenties van alle te nemen en genomen parkeermaatregelen in kaart te brengen (MPP2019) en bij de voorjaarsnota 2019 en programmabegroting 2020 mee te nemen. Verschillende scenario’s en keuzes met bijbehorende financiële consequenties zijn  uitgewerkt en er is een voorkeursscenario opgesteld. Hierin is rekening gehouden met €110.000 minder parkeerinkomsten als gevolg van het autovrij maken van het Grote Kerkhof.

Een voorwaarde voor het realiseren van de taakstelling fiscalisering is een gedigitaliseerde parkeerinning. Dat is nog niet gerealiseerd, waardoor de inkomsten €150.000 lager uitvallen. Daarna is het onvermijdelijk extra backoffice capaciteit op te nemen als gevolg van digitalisering en de aanpassing parkeertaken (€60.000 extra lasten). Om niet de parkeerexploitatie of de algemene middelen te zwaar te belasten heeft het de voorkeur een combinatie van maatregelen te nemen: versoberen bewaakte fietsenstalling (besparing €56.000), komende zes jaar extra tariefsverhoging van 0,7% (totaal jaarlijks 3,6% verhoging) in de periode 2020-2025 en een gefaseerde verlaging afdracht algemene middelen. Over twee jaar gaan wij de genomen maatregelen evalueren in het kader van actualisatie MPP.

Omschrijving

Taakveld

Voorstel

Soort afwijking

Centrumbus

2.2 Parkeren

Nieuw beleid

Het is de wens dat de Stichting Busdienst Deventer Binnenstad (Centrumbus) nog een tijd doorgaat als vervoerder in ons centrum. Omdat de Centrumbus financieel niet geheel rond kan komen en er toch een behoefte is aan een dergelijke vervoerder in ons centrum wil de gemeente ze de komende vijf jaren (tot en met 2024) blijven ondersteunen met een jaarlijkse bijdrage van €20.000 vanuit de parkeerexploitatie.

Omschrijving

Taakveld

Voorstel

Soort afwijking

Dividend uitkering Groenbedrijf

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Heroverweging

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Het Groenbedrijf (HGB) heeft op 28 mei 2019 besloten €817.000 eenmalig dividend aan haar aandeelhouders (de gemeente Deventer en KonnecteD Bv) uit te keren. Deze uitkering is mogelijk omdat bij het risicoprofiel van HGB een benodigd weerstandsvermogen is vastgesteld van €0,6 miljoen, de Algemene Reserve een stand heeft van €1,6 miljoen per 31-12-2017 en een liquiditeitssaldo van €1,4 miljoen. De dividenduitkering voor de gemeente is €776.150.

Omschrijving

Taakveld

Voorstel

Soort afwijking

Vogeleiland

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Nieuw beleid

De raad heeft ingestemd met het terugnemen in beheer van de gehele openbare ruimte en het overnemen van het eigendom van de opstallen (paviljoen, kiosk, dierenverblijven) op het Vogeleiland van de Stichting Vogeleiland. Voor groenonderhoud stellen wij in 2019 aanvullend €8.000 (bovenop de subsidie van €17.000) en tot 1 juli 2020 €25.000 beschikbaar aan de Stichting Vogeleiland. Dit geeft hen tijd om eigen fondsen en subsidies te werven.

Daarnaast stellen wij voor de renovatie van het park in 2020 eenmalig €132.500 beschikbaar. Dit gebruiken wij voor het opknappen van het openbaar groen, de verlichting, paden en een afsluitbaar hek. Voor de renovatie van het paviljoen is een investering van €100.000 nodig, die na activering gedeeltelijk gedekt kan worden uit huuropbrengsten. Per saldo stellen wij voor het paviljoen vanaf 2020 structureel €11.000 beschikbaar. Hiermee wordt het paviljoen weer exploitabel. Dekking uit de algemene middelen.

Het opknappen van park en paviljoen bevorderen de beeldkwaliteit en sociale veiligheid van het monumentale park.