Wijzigingen deze periode

Omschrijving

Taakveld

Voorstel

Soort afwijking

Out of pocketbudget strategie

0.1 Bestuur

Heroverweging

Er is een programmeerbaar budget waar de laatste jaren allerlei zaken uit betaald worden (het ‘out of pocket’ budget). Het vrij besteedbare deel van het budget bedraagt €190.000 en kan vanaf 2020 ingezet worden voor de heroverwegingen.

Omschrijving

Taakveld

Voorstel

Soort afwijking

Vrijheid in Overijssel

0.1 Bestuur

Nieuw beleid

In 2020 vieren we dat Nederland 75 jaar geleden is bevrijd en dat we sindsdien in vrijheid leven. Dat willen diverse verenigingen en organisaties die zich jaarlijks inzetten voor het vieren van vrede en vrijheid en het eren van veteranen groots vieren.
Beoogde activiteiten: Jeugdtaptoe op de Brink, intocht van oude en moderne voertuigen langs alle dorpen eindigend in Deventer, basisscholieren voor lichten over wat je te eten kreeg tijdens de hongerwinter, dit voedselpakket  beschikbaar stellen aan scholen; oproep aan alle basisscholen om een monument in de gemeente te adopteren, uitgave van een krant rond die periode waarin alle activiteiten worden benoemd.

Omschrijving

Taakveld

Voorstel

Soort afwijking

Adressenkwaliteit

0.1 Bestuur

Nieuw beleid

Het waarborgen van de adressenkwaliteit en daarmee voorkomen en / of opsporen van adresfraude is een structurele taak. Deze taken willen we nu structureel regelen. Uitvoering hiervan ligt bij het team Publiekscontacten en Inkomensondersteuning. Eenmalig was in 2018 en 2019 besloten om deze uit de programma's te dekken. Deze dekking is er nu niet meer.

Omschrijving

Taakveld

Voorstel

Soort afwijking

Kosten raadsleden

0.1 Bestuur

Autonome budgettaire afwijking

Het nieuwe Rechtpositiebesluit Decentrale Politieke Ambtsdragers (ingaande op 1 januari 2019) levert een aantal (mogelijke) wijzigingen op in de rechtspositie van raadsleden. Sommige regelingen in de rechtspositie zijn facultatief, andere niet. De facultatieve regelingen dient de raad op te nemen in een verordening. Het vaststellen van deze verordening is voorzien voor het zomerreces. Verschillende nieuwe regelingen uit het rechtpositiebesluit hebben nauwelijks of geen financiële consequenties. Een drietal wijzigingen heeft dat in potentie wel.
I   Vergoeding reiskosten (art 3.1.7)
Een raadslid heeft ten laste van de gemeente aanspraak op vergoeding van:
a. reiskosten voor het bijwonen van vergaderingen van de gemeenteraad en commissies, en
b. reis- en verblijfkosten voor reizen binnen de gemeente gemaakt voor de uitoefening van de functie.
II   Verzekering arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden (art 3.1.9) (facultatief)
De gemeenteraad kan bij verordening bepalen dat de raadsleden eenmaal per jaar een bedrag ontvangen ter hoogte van het bedrag van de vergoeding van hun werkzaamheden voor één maand, waarmee zij voorzieningen kunnen treffen ter zake van arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden.
III    Lidmaatschap van een beroepsvereniging (art 3.3.4)
Kosten voor de begroting 2020
Voor de verwachte kosten van het nieuwe rechtspositiebesluit is een inschatting gemaakt. Een schatting omdat bij onderdeel I de kosten afhankelijk zijn van ingediende declaraties, onderdeel II afhankelijk van de keuze van de raad in haar verordening en onderdeel III van het aantal leden dat daadwerkelijk lid wordt van een beroepsverening.
In totaal is rekening gehouden met een bedrag van €74.000. Voorstel om deze  ten laste van de algemene middelen te brengen.