De resultaatbestemming betreft de mutaties in de reserves. Voor een toelichting op de mutaties in de reserves wordt verwezen naar de programma's.

(bedragen x €1.000)

Programma

Onderwerp

Reserve

2019

2020

2021

2022

2023

Stortingen

Ruimtelijke ontwikkeling

Wonen boven Winkels

Wonen boven Winkels

1.000

Meedoen

Vrijval regionale reserve maatschappelijke opvang en beschermd wonen

Reserve Sociaal Domein

690

Algemene dekkingsmiddelen

Stoppen Skaeve Huse

Reserve overlopende uitgaven

-130

Algemene dekkingsmiddelen

Uitkomst begroting 2019-2023 na heroverwegingen en nieuw beleid

Generieke weerstandsreserve

2.174

Saldo Stortingen

-130

3.864

0

0

0

Puttingen

Leefomgeving

Centrumbus

Reserve mobiliteitsfonds parkeren

20

20

20

20

Ruimtelijke ontwikkeling

Normalisatie woonwagens

Reserve kapitaalasten

130

90

40

Herstructurering en vastgoed

Stoppen Skaeve Huse

Reserve overlopende uitgaven

-130

Meedoen

Vrijval regionale reserve maatschappelijke opvang en beschermd wonen

Reserve Maatschappelijk opvang - Beschermd wonen

1.650

Meedoen

Vrijval regionale reserve maatschappelijke opvang en beschermd wonen

Reserve Sociaal Domein

500

Bedrijfsvoering

Reserve Arbeidsvoorwaarden

Reserve decentrale arbeidsvoorwaarden

240

Algemene Dekkingsmiddelen

Uitkomst begroting 2019-2023 na heroverwegingen en nieuw beleid

Generieke weerstandsreserve

1.033

233

751

170

Saldo Puttingen

1.033

2.000

793

771

190

Saldo

1.163

-1.864

793

771

190