Wijzigingen deze periode

Omschrijving

Taakveld

Voorstel

Soort afwijking

Pilot sociaal team

6.3 inkomensregelingen

Heroverweging

De realisatie van de afgelopen jaren laat zien dat dit budget van het sociaal team niet structureel volledig wordt ingezet. Dit wordt verklaard door de  bekendheid van de verschillende voorliggende regelingen, bijvoorbeeld bijzondere bijstand. Voorgesteld wordt dit budget met €23.000 te verlagen zodat nog steeds voldoende ruimte resteert voor het sociaal team en er geen sprake meer is van onderbesteding van het budget.

Omschrijving

Taakveld

Voorstel

Soort afwijking

Buig budget

6.3 inkomensregelingen

Autonome budgettaire afwijking

Het macro budget BUIG wordt landelijk naar beneden bijgesteld met €200 miljoen. Deze neerwaartse bijstelling komt voornamelijk door de gunstige conjuncturele ontwikkeling waardoor de raming van het landelijk bijstandsvolume neerwaarts is bijgesteld.  Daarnaast zijn de voorlopige realisatiecijfers 2018 lager  dan in de eerdere raming. Het Deventer aandeel in Het BUIG budget blijft ongewijzigd, maar  de verlaging van het macro budget leidt tot een nadeel van €1,15 miljoen in 2019.
Het meerjarig effect van deze bijstelling van het BUIG budget vraagt een nadere analyse. De volume ontwikkeling van het uitkeringsbestand in Deventer loopt sinds 2018 min of meer parallel met de landelijke ontwikkeling. Het aantal uitkeringsgerechtigden daalt. Echter In 2016 en 2017 is het bestand in Deventer sterker gestegen dan gemiddeld in de rest van Nederland, waardoor we nu een relatief groot bestand hebben. Hier staat tegenover dat het aandeel van Deventer in het BUIG budget op basis van het objectief verdeelmodel de afgelopen jaren is gedaald. Dit leidt tot de conclusie dat het aantal uitkeringsgerechtigden structureel te hoog is ten opzichte van het BUIG budget. Op basis van het objectief verdeelmodel ligt dit genuanceerder, want hierin speelt ook de factor prijs een rol. Dit is met name beïnvloedbaar door deeltijdwerk. Bij de begroting 2020 zullen aanvullende maatregelen worden gepresenteerd waarmee we zowel het aantal uitkeringsgerechtigden (volume) als de gemiddelde uitkering (prijs) in lijn brengen met het beschikbare BUIG budget.  

Omschrijving

Taakveld

Voorstel

Soort afwijking

Dividend uitkering Konnected

6.4 begeleide participatie

Heroverweging

Het weerstandsvermogen van Konnected bedraagt per 31-12-2018 €19,2 miljoen. Dit weerstandsvermogen is bedoeld om de structurele tekorten op de WSW op te vangen die ontstaan als gevolg van de dalende rijksbijdrage voor de WSW na de invoering van de participatiewet. In het bedrijfsplan 2017- 2020 en het daarin gepresenteerde meerjarenprespectief werd vanaf 2017 rekening gehouden met oplopende tekorten van -/-€1,3 miljoen, oplopend naar structureel -/-€2,9 miljoen vanaf 2020. Op basis van deze raming was het weerstandsvermogen tot en met 2024 toereikend om de tekorten op te vangen.
De werkelijke resultaten van de jaarrekeningen 2016, 2017 en 2018 zijn aanzienlijk beter dan geraamd en het geactualiseerde meerjarenperspectief geeft een aanzienlijk positiever beeld met een verwacht nadeel van €700.000 in 2019 oplopend naar  €1,1 miloen in 2020. 2020 is het laatste jaar van de efficiency korting van het Rijk op de WSW bijdrage, waardoor het begrotingstekort van Konnected na 2020 jaarlijks afneemt. In 2023 bedraagt het geraamd tekort nog  €600.000.  Vanwege deze aanzienlijke verbetering van het meerjarenperspectief kan het weerstandsvermogen van Konnected worden verlaagd waardoor een bedrag van €3,6 miljoen dividend uitgekeerd wordt aan de gemeenten Deventer (€ 3,2 miljoen) en Olst-Wijhe (€ 400.000).  Dit bedrag is gebaseerd op de geraamde puttingen uit de reserve in de jaren 2016 t/m 2018 die niet hebben plaatsgevonden omdat de werkelijke resultaten aanzienlijk positiever waren dan geraamd.
Voorgesteld wordt dit eenmalig bedrag van € 3,2 miljoen in te zetten voor de heroverwegingen.

Omschrijving

Taakveld

Voorstel

Soort afwijking

Bijdrage Konnected voor de uitvoering van de WSW

6.4 Begeleide participatie

Heroverweging

De WSW bijdrage die de gemeente Deventer ontvangt voor de uitvoering van de WSW en één op één doorgeeft aan Konnected, was in de afgelopen jaren hoger dan het bedrag dat Konnected hiervoor opnam in haar meerjaren begroting.  Jaarlijks wordt de rijksbijdrage bij de meicirculaire verhoogd voor de compensatie van loon- en prijsontwikkeling (lpo) waarbij de volledige lpo ten aanzien van de integratie uitkering participatie wordt toegevoegd aan het onderdeel WSW.  Dit leidde in de realisatie van Konnected jaarlijks tot een voordeel ten opzichte van de begroting. In de onlangs geactualiseerde meerjaren begroting is het meerjarenperspectief aanzienlijk verbeterd. Voornamelijk omdat de WSW bijdrage van het rijk minder sterk is gedaald dan eerder geraamd. Daarnaast houdt Konnected in de geactualiseerde meerjarenbegroting nu rekening met een jaarlijkse stijging van de rijksbijdrage ten aanzien van de lpo in lijn met de realisatie in de voorgaande jaren.  Voorgesteld wordt een deel van de toevoeging van de lpo aan de integratie uitkering Particpatie ad €250.000 structureel als heroverweging op te voeren.  In het najaar presenteert Konnected een geactualiseerd bedrijfsplan inclusief actueel meerjarenperspectief. Op basis hiervan wordt besloten of een structurele verlaging van de bijdrage voor de uitvoering van de WSW haalbaar is. Dit gaat in samenspraak met Konnected en mede aandeelhouder Olst-Wijhe.

Omschrijving

Taakveld

Voorstel

Soort afwijking

Inzet DWT

6.5 Arbeidsparticipatie

Heroverweging

De integratie uitkering participatie (voorheen participatiebudget) neemt jaarlijks toe met de toename van nieuwe doelgroepen in de participatiewet. Door de ambitie niet parallel mee te laten stijgen ontstaat ruimte voor heroverwegingen. In de begroting 2019 is de doelstelling m.b.t. uitstroom naar werk of studie verhoogd van 400 naar 450. Hiervoor is de overeenkomst aan DWT uitgebreid met 2 fte voor jobhunters loonkostensubsidie. Door dit niet structureel door te voeren, komt €130.000 beschikbaar voor heroverwegingen.

Omschrijving

Taakveld

Voorstel

Soort afwijking

Klachtenfunctionaris participatie

6.5 Arbeidsparticipatie

Heroverweging

Het college is niet overtuigd van de meerwaarde van de klachtenbehandelaar ten opzichte van de bestaande processen klachtafhandeling. Voorgesteld wordt om na de pilot te stoppen met de klachtenbehandelaar waardoor €25.000 beschikbaar komt. In de tweede helft van dit jaar ontvangt de raad een evaluatie met daarin aandacht voor het nut en de noodzaak van een deze functie. Tevens zal het college aangeven hoe de onafhankelijkheid en integriteit van de interne klachtenprocedure gewaarborgd is. Maar er wordt ook een doorkijk gegeven hoe zo’n functie toch kan blijven bestaan, als zelfstandig orgaan, of geïntegreerd in een andere functie of entiteit. De raad kan zich dan uitspreken of deze functionaliteit wel of niet in stand wordt gehouden en hoe. Eventuele financiële consequentie worden binnen het programma Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt gedekt.

Omschrijving

Taakveld

Voorstel

Soort afwijking

Bijdrage aan Factor werk

6.5 Arbeidsparticipatie

Heroverweging

In onze huidige meerjarenbegroting is €50.000 gereserveerd voor de verplichte regionale samenwerking binnen factor werk. Vanuit het rijk is €2 miljoen ondersteuning toegezegd voor de arbeidsmarktregio. Deventer neemt het standpunt in dat de overheadlasten ten aanzien van factor werk volledig gedekt moeten worden uit de bijdrage die vanuit het Rijk is toegezegd. Deze €50.000 komt hiermee beschikbaar voor de heroverwegingen.

Het risico hierbij is dat de deelnemende gemeenten in factor werk gezamenlijk wel besluiten tot een aanvullende bijdrage vanuit de deelnemers.

Omschrijving

Taakveld

Voorstel

Soort afwijking

BBZ

6.5 Arbeidsparticipatie

Heroverweging

Het BBZ budget voor de begeleiding van startende ondernemers en gevestigde ondernemers in zwaar weer, vanuit het Ondernemershuis wordt verlaagd met €25.000. De doelstelling ten aanzien van het aantal ondernemers dat wordt begeleid wordt neerwaarts bijgesteld. In voorgaande jaren is gebleken dat het aantal ondernemers dat een beroep doet op deze begeleiding afneemt.

Omschrijving

Taakveld

Voorstel

Soort afwijking

Participatie statushouders

6.5 Arbeidsparticipatie

Nieuw beleid

Naar verwachting wordt vanaf 2021 de nieuwe wet inburgering van kracht. In de tussenliggende periode voeren we ons huidige beleid uit ten aanzien van statushouders op basis van het actieplan 'Nieuwkomers actief in Deventer'. Hiervoor kunnen we tot en met 2019 een beroep doen op de middelen uit de reserve nieuwkomers. Daarnaast heeft het Rijk aangekondigd via de meicirculaire 2019 middelen beschikbaar te stellen voor de transitie van het huidig- naar het nieuwe stelsel. Omdat de reserve nieuwkomers in 2020 niet langer toereikend is voor de bekostiging van de activiteiten die met name door DWT worden uitgevoerd ten aanzien van statushouders, is in 2020 eenmalig €200.000 om naast de transitie naar de nieuwe wet inburgering ook invulling te geven aan de participatie van statushouders in 2020. Hiermee wordt de basisdienstverlening, conform het reguliere beleid voor alle uitkeringsgerechtigden, voortgezet.