Bijlage 1 Afgevallen heroverwegingen en Zoekrichtingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp

Programma

Bedrag

Jaar

Toelichting

Bijdrage Clean Tech regio

Burger en bestuur

390

2021

De Cleantech Regio brengt initiatieven en ideeën van ondernemers, overheden, onderwijs en onderzoek en maatschappelijke organisaties voor een schone toekomst verder. Dit zorgt voor versnelling in onze regio, door met focus en vooral sámen te werken aan onze ambities.
Twee organisaties staan aan de basis van de Cleantech Regio: de stichting Strategische Board Cleantech Regio en de Wgr-regio Stedendriehoek. De board bestaat uit vertegenwoordigers van bedrijfsleven, gemeenten en onderwijs (mbo en hbo). Jaarlijks betalen we €215.000 voor de Wgr en €175.000 voor de Board.

Stoppen zwerfafval

Milieu

200

2022

In Deventer kunnen mensen meldingen met betrekking tot zwerfafval in de openbare ruimte doen bij de gemeente. Deze meldingen wordt geregistreerd, gecontroleerd vanuit toezicht en handhaving en vervolgens opgeruimd door Cambio. Indien wij hiermee stoppen levert dit vanaf 2022 een besparing op van €200.000

Geen herplantplicht laanboomverjonging

Leefomgeving

100

2020

Bomen naast een weg kunnen wanneer voertuigen van de weg afraken soms voor extra schade zorgen. Ons beleid volgens het groen- en bomenbeleidsplan is bomen op bepaalde plekken te hebben staan omdat we dat met elkaar waardevol vinden voor het groenbeeld van onze gemeente en het tegelijkertijd voor optische versmalling en dus langzamer verkeer zorg (veiligheid). In MJOP projecten nemen wij het verjongen van laanbomen mee. Wij kunnen hiermee stoppen. Dat levert vanaf 2020 een besparing op van circa €100.000.

Minder Social return bij onderhoud

Leefomgeving

200

2022

In het beheer en onderhoud van de openbare ruimte zit een component social return. In plaats van werkzaamheden machinaal uit te laten voeren, wordt indien mogelijk een deel van het werk uitgevoerd door medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wanneer wij hiermee stoppen kan dit een besparing van ongeveer €200.000 structureel opleveren.

Subsidie Ulebelt

Milieu

200

2021

De subsidie voor dit natuur- en milieu-educatiecentrum draagt bij aan het vergroten van de bewustwording bij inwoners van Deventer voor de zorg voor hun eigen leefomgeving. Dit gebeurt onder andere in samenwerking met (basis)scholen en zorginstellingen, die op de Ulebelt school- en zorgactiviteiten organiseren. Daarnaast heeft de Ulebelt een speelfunctie en kinderboerderij

DWT Inzet jongeren

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

65

2020

Nu is er sprake van 1 fte extra inzet aan de poort, bij de aanvraag van een uitkering. Dit is een beleidskeuze en hier kan mee worden gestopt. Mogelijk leidt dit wel tot een hogere (onnodige) instroom in de uitkering en dus een hogere uitkeringslast.

Subsidie DRTV

Economie, kunst en cultuur

54

2021

De lokale omroep draagt bij aan de pluriformiteit van de media en brengt de actualiteit dichtbij de Deventenaren, zorgt voor binding en democratische versterking.

Internationaal beleid

Economie, kunst en cultuur

120

2022

De gemeente Deventer voert internationaal beleid. Doel hier van is om de internationale handel en export te bevorderen. Hierbij wordt Deventer als internationale en tolerante Hanzestad geprofileerd via o.a. publieksevenementen en het Shelter City programma. Daarnaast worden de activiteiten gestimuleerd van het dynamische International Office Deventer, een netwerk van vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, de creatieve sector, het bedrijfsleven en de gemeente. Overige punten zijn: de 17 Global Goals bevorderen en draagvlak hiervoor creëren, de internationale samenwerking met o.a. Duitsland, Roemenië en Oeganda stimuleren met bijzondere aandacht voor economische activiteiten en uitwisseling en tot slot de 35 internationaal actieve vrijwilligersorganisaties uit Deventer ondersteunen.

Subsidie Kunstenlab

Economie, kunst en cultuur

300

2021

Het Kunstenlab is de spilorganisatie binnen de programmalijn Beeldende Kunst zoals opgenomen in de Cultuurvisie 2019 -2024, Boeien en Bloeien.

Subsidie Salland Marketing

Economie, kunst en cultuur

65

2021

Salland Marketing zet zich in om de zichtbaarheid en vindbaarheid van Salland te vergroten. De regio Salland omvat het grondgebied van de gemeentes Deventer, Olst-Wijhe, Raalte, Hellendoorn en Rijssen-Holten. De drie kerntaken zijn: marketing, communicatie en promotie, productontwikkeling en gastheerschap. Hierbij werkt Salland Marketing samen met overheden (waaronder de gemeente Deventer), ondernemers, branche- en natuurorganisaties en onderwijsinstellingen.

Subsidie Rondeel

Ruimtelijke ontwikkeling

57

2021

Architectuurcentrum Rondeel ontvangt jaarlijks een subsidie van €57.000. Doelstelling van Het Rondeel is het bevorderen van kennis op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschapsinrichting, inrichting van de openbare ruimte en interieurarchitectuur, bij zowel professionals als het brede publiek. Landelijke ontwikkelingen krijgen op deze manier in Deventer een podium door middel van exposities, excursies, discussies en educaties. Het Rondeel is ook een platform voor lokale discussies.

Arbeidsvoorwaarden

Bedrijfsvoering

150

2022

De begroting van de vakgroep P&O bevat budgetten waaruit kosten betaald worden voor kerstpakketten, voor de organisatie van de eindejaarsbijeenkomst en andere personeelsbijeenkomsten, voor de bijdrage aan de personeelsvereniging DeePeeVee en budgetten waar een deel van het IKB (Individueel Keuze Budget) uit gedekt wordt.

Stoppen welstand

Ruimtelijke ontwikkeling

70

2021

In het kader van bouw- en woningtoezicht behandelen wij vergunningaanvragen, waarvan de kosten worden gedekt uit leges. Met betrekking tot de kosten die wij mogen toerekenen aan de leges zijn wij nagenoeg 100% kostendekkend, hier liggen dus geen optimaliseringsmogelijkheden. Een deel van de kosten mogen wij niet toerekenen en zijn wel beïnvloedbaar. Indien wij de gehele gemeente welstandsvrij maken, kunnen wij stoppen met welstandstoezicht. Dit levert een besparing op van structureel €70.000.

Opleidingsbudget

Bedrijfsvoering

400

2021

Een deel van het budget voor Leren & Ontwikkelen wordt gebruikt voor verplichte opleidingen, het andere deel (ca. €400.000) is heroverweegbaar.Het totale budget voor Leren & Ontwikkelen ligt net onder de CAO-norm (2% van de loonsom). In vergelijking met gemeenten van dezelfde omvang scoren we aan de onderkant van het spectrum

Stoppen faciliteren evenementen

Leefomgeving

200

2021

Het is geen gemeentelijke taak om evenementen faciliteren door middel van bijvoorbeeld het plaatsen van wegafzettingen of extra fietsenstallingen. Indien wij hiermee stoppen betekent dit een besparing van ongeveer €200.000.

Handhaving en Toezicht

Openbare orde en veiligheid

75

2020

Vermindering van de wettelijke taak (bouw)toezicht in de lichtere categorieën.

Stelpost Ondernemershuis

Economie, kunst en cultuur

50

2021

Het Ondernemershuis draagt bij aan de economische doelstelling versterking van de niet fysieke economische structuur en versterking van het ondernemingsklimaat (ondersteunen van startende ondernemers; klein mkb (tot 10 medewerkers); sociaal ondernemers en zzp’ers; in totaal 90% van de ondernemingen in Deventer). In de begroting is een stelpost opgenomen voor 2022 en verder van €50.000. In de Voorjaarsnota is een voorstel opgenomen voor een vervolgfinanciering van het Ondernemershuis, deze stelpost wordt daar ook onderdeel van.

Ouderenbeleid

Meedoen

121

Het ouderenwerk levert een bijdrage aan de opgave dat mensen zolang en zo prettig mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Onder andere organiseren de coördinatoren Ouderenwerk samen met 200 vrijwilligers gedurende het jaar verschillende activiteiten voor senioren. Deze activiteiten dragen bij aan het welzijn en de gezondheid van senioren, ze leggen contacten, blijven in beweging, blijven actief in de wijk.

Zoekrichtingen heroverwegingen

Er zijn door het college naast concrete heroverwegingen enkele meer algemene zoekrichtingen overwogen om ruimte te vinden in de begroting. Deze worden nu niet ingezet, maar worden voor de volledigheid wel benoemd.

Zoekrichting

Programma

Opmerkingen

Bijzondere bijstand

Meedoen

De bijzonder bijstand valt uiteen in de posten:

 • Bewindvoering €1.415.814;
 • Individuele inkomenstoeslag (IIT) €398.24;
 • Individuele studietoeslag €55.533,76;
 • Inrichtingskosten €67.427,91;
 • Collectieve aanvullende zorgverzekering (CAV) €758.951;
 • Overige kleine regelingen €50.000.

Verminderen inzet Terugvordering en verhaal

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

Het verlagen van de inzet op terugvordering en verhaal is onderzocht. Maar uiteindelijk is meegewogen dat een sterke inzet van terugvordering en verhaal ook een preventieve werking heeft en het een verkeerd signaal is om deze inzet te verlagen.

Minimaregelingen

Meedoen

De minimaregelingen hebben betrekking op:

 • Stichting Leergeld €708.500;
 • Rechtop! €373.350.

Buurtwerk

Meedoen

Het buurtwerk heeft betrekking op:

 • Buurthuizen €318.000;
 • Speeltuinverenigingen €252.000;
 • Eén meedoenbudget en eenmalige activiteiten €378.000;
 • Raster buurtbemiddeling en buurtwerk €255.000;
 • Ambtelijke capaciteit €128.000;
 • Overig €14.000.

Vrijwilligerswerk

Meedoen

Er zijn diverse subsidies die vrijwilligersinitiatieven ondersteunen. De hoofdposten zijn:

 • Wmo vrijwilligers: sportweek, vrijwilligersavond, (Wmo) sportprojecten, stichting Present, IJsselland suïcide preventie, Deventer sportploeg, inloop, lange zandstraat (Cambio);
 • Subsidie vrijwilligerscentrale;
 • Subsidie slachtofferhulp;
 • Collectieve verzekering vrijwilligers;
 • Onbeperkt actief; activiteiten mensen met een beperking;
 • Vrijwillige thuiszorg, steunpunt mantelzorg.