Wijzigingen deze periode

Omschrijving

Taakveld

Voorstel

Soort afwijking

Opstellen Domeinplannen

0.4 overhead

Nieuw beleid

Per domein wordt er een meerjarenplan opgesteld.  Vervolgens worden de onderwerpen of beleidsinitiatieven in deze plannen uitgewerkt naar concrete projecten. De inzet of ontwikkeling van nieuwe informatietechnologie die dit vraagt, kan met dit budget direct gestart of uitgewerkt worden. Aanvraag €100.000, voor de gemeente Deventer betekent dit €64.500. Dit wordt gedekt uit de stelpost ICT binnen programma Algemene dekkingsmiddelen.

Omschrijving

Taakveld

Voorstel

Soort afwijking

Niet gebouw gebonden kosten Facilitaire Zaken

0.4 Overhead

Heroverweging

De begroting van FZ bestaat grofweg uit gebouwgebonden kosten en niet-gebouwgebonden (= facilitaire) kosten. Voor het jaar 2019 is voor ‘niet minder, maar anders’ al €75.000 ingeleverd vanuit het budget facilitaire kosten. Voor de nieuwe heroverwegingen is er nog een ruimte van €75.000. Voor duurzaamheid is op 6 maart 2019 een intentieverklaring duurzame mobiliteit getekend waarin we duurzame deelauto’s en elektrische deelfietsen worden ingezet. De extra kosten (€40.000) zouden gedekt worden uit de nog beschikbare ruimte in de begroting van FZ.

Omschrijving

Taakveld

Voorstel

Soort afwijking

Reserve Arbeidsvoorwaarden

0.4 Overhead

Heroverweging

De reserve arbeidsvoorwaarden dient ter gedeeltelijke dekking van het persoonlijk budget per medewerker (vastgesteld op €550 per fte) in de jaren 2017, 2018 en 2019. In de praktijk blijkt dat het beroep op het persoonlijk budget in de afgelopen jaren volledig vanuit de exploitatie is gedekt en dekking vanuit de reserve niet nodig was, waardoor hierin nog €240.000 beschikbaar is.