Wijzigingen deze periode

Omschrijving

Taakveld

Voorstel

Soort afwijking

Stoppen Skaeve Huse

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Heroverweging

Gemeente Deventer fungeert als centrumgemeente voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Om structurele woonoverlast in wijken te voorkomen en de doelgroep een duurzame en stabiele woonsituatie een ruimte te geven tot rust te komen, te stabiliseren en te werken aan herstel is in 2017 besloten op de locatie aan de Storminkstraat het project Skaeve Huse te realiseren in samenwerking met Woonbedrijf Ieder1. Om het project te realiseren zijn aanvullende middelen nodig. Voorstel is te stoppen met het project, waardoor eenmalig €130.000 vrij kan vallen.

Omschrijving

Taakveld

Voorstel

Soort afwijking

Verkoop panden

0.3 Beheer overige panden en gronden

Heroverweging

Ten aanzien van gemeentelijk vastgoed eigendom voeren wij een nee tenzij beleid. Indien eigendom van vastgoed niet noodzakelijk is voor het realiseren van programmadoelstellingen stoten wij dit vastgoed af. Wij verwachten dat dit vanaf 2021 structureel €79.000 oplevert.

Omschrijving

Taakveld

Voorstel

Soort afwijking

Het Goed

8.2 Grondexploitatie

Nieuw beleid

Op dit moment wordt gewerkt aan de realisatie van gezamenlijke huisvesting voor Het Groenbedrijf en Circulus-Berkel “Op de Bult” aan de Westfalenstraat. Bij de planvorming is altijd nadrukkelijk rekening gehouden met de vestiging van een kringloopbedrijf op dezelfde locatie. Dit is ook als ambitie vastgelegd in het huidige coalitieakkoord. Door aan de Westfalenstraat een kringloopbedrijf te faciliteren wordt de dienstverlening voor de bewoner van Deventer verhoogd en ontstaat een verbeterde samenwerking tussen diverse partijen gericht op een circulaire verwerking van reststromen. Circulus-Berkel zal onder ander samen met Kringloopbedrijf “Het Goed” aan de lat staan voor de circulaire opgave van afvalstromen. Verhuizing van de Harderwijkerstraat naar de nieuwe locatie aan de Westfalenstraat wordt ook door Het Goed gezien als een wenselijke ontwikkeling. Om deze verhuizing mogelijk te maken investeren wij €300.000 in aanleg van een parkeervoorziening. Dit kan opgevangen worden binnen de grondexploitatie. Bij de tweede kwartaalrapportage leggen wij een geactualiseerde grondexploitatie ter besluitvorming voor.

Omschrijving

Taakveld

Voorstel

Soort afwijking

Buurtmakerij

8.3 Wonen en bouwen

Nieuw beleid

Nu de intensieve gebiedsaanpak herstructureringswijken zo goed als beëindigd is, is de conclusie dat er veel bereikt is maar dat deze en andere kwetsbare wijken en buurten een meer structurele ondersteuning zeer nodig blijven hebben op het gebied van samenlevingsopbouw, bovenop het reguliere aanbod. Het reguliere aanbod, bijvoorbeeld vanuit WijDeventer en de sociale teams kan in deze wijken en buurten niet voldoen aan de vraag. Daarvoor zijn deze wijken te complex en kennen veel specifieke problematiek waardoor de reguliere spelers al té veel op hun bord hebben. Dit speelt in buurten van de 3 bekende herstructureringswijken, maar ook in andere wijken zijn er buurten die baat hebben bij de inzet van extra samenlevingsopbouw. Gelet op de verschillen in aard en karakter van deze buurten, heeft elke buurt zijn eigen specifieke aanpak. Maatwerk per buurt dus, met eigen profiel en eigen structuur. Daarom wordt nu voorgesteld om aan de hand van stevig opbouwwerk de intensieve aanpak verder vorm te geven.
In januari heeft het college de transitieopgaven vastgesteld voor WijDeventer. Tevens komt er in 2019 helderheid over de toekomst (entiteit) van sociale teams. Raster heeft opbouwwerkcapaciteit ingebracht in sociale teams. Voorstel is om nu geen structurele middelen vrij te maken maar om een bedrag van €200.000 in 2020 incidenteel te verstrekken zodat de huidige inzet voor een jaar gecontinueerd kan worden. Dan is de stand van zaken met betrekking tot sociale teams en de voortgang van de transitieopgaven van WijDeventer ook helder. Zo nodig kan dan tijdens de VJN 2020 gevraagd worden om middelen voor 2021 en verder.