Wijzigingen deze periode

Omschrijving

Taakveld

Voorstel

Soort afwijking

Agenda economie

3.1 Economische ontwikkeling

Nieuw beleid

Wij stellen voor de agenda economie (€300.000, gedekt vanuit de gereserveerde middelen binnen programma 12)  vanaf 2020 als volgt in te zetten:

...inDeventer! / dEVENTer (€275.000 structureel)
Voorgesteld wordt om InDeventer/ dEVENTer €275.000 extra structureel te subsidieren. De toedeling van dit budget wordt nader met InDeventer/ dEVENTer besproken. InDeventer heeft op verzoek van de gemeente een citymarketingstrategie ontwikkeld. Ten behoeve van deze strategie verzoekt InDeventer €275.000 structureel te begroten. Daarnaast verzoekt dEVENTer om een extra structurele bijdrage van €100.000 structureel tbv de evenementenprogrammering. Totaal wordt nu dus voorgesteld om €100.000 minder beschikbaar te stellen dan gevraagd. De ambities zullen hierop bijgesteld moeten worden. Medio 2021 wordt een evaluatiemoment ingebouwd en zal worden besloten over de financiering vanaf 2022.

Het Ondernemershuis (€75.000 in 2020 en 2021)
Het Ondernemershuis draagt bij aan de Deventer economie bij door kennis en expertise te leveren voor het vergroten van de levensvatbaarheid van de volgende groepen: pre-starters, starters, zelfstandige ondernemers, ondernemers in zwaar weer en maatschappelijk ondernemers. Het Ondernemershuis heeft een afbouwende bijdrage van de gemeente (€125.000 in 2019, €50.000 in de jaren daarna). Het Ondernemershuis kan niet continueren met deze lagere bijdrage. Het verzoek wordt gedaan om €75.000 extra beschikbaar te stellen. Om de huidige dienstverlening door te zetten is dit realistisch. In de jaren 2020 en 2021 een extra gemeentelijke bijdrage van €75.000 beschikbaar te stellen, zodat de huidige bijdrage van de gemeente (€125.000) intact blijft. Medio 2021 wordt een evaluatiemoment ingebouwd en zal worden besloten over de financiering vanaf 2022.

De inzet van het totale programmabudget vindt U terug in de begroting 2020 en de beleidsmatige uitgangspunten in de uitvoeringsagenda economie (2019-2022)

Omschrijving

Taakveld

Voorstel

Soort afwijking

Opheffen Recreatie Gemeenschap Salland

3.4 economische promotie

Raadsvoorstel-Recreatiegemeenschap-Salland

Heroverweging

Tot het opheffen van RGS Salland is reeds besloten op 14-11-2018, zie raadsvoorstel.

Omschrijving

Taakveld

Voorstel

Soort afwijking

Monumenten

5.5 Cultureel erfgoed

Nieuw beleid

Vergunningverlening krijgt steeds meer te maken met vragen/adviezen omtrent verduurzaming van monumenten. Voor deze werkzaamheden wordt een uitbreiding van de capaciteit gevraagd.

Omschrijving

Taakveld

Voorstel

Soort afwijking

Erfgoed

5.5 Cultureel erfgoed

Nieuw beleid

Werkzaamheden zijn veel en intensiever ( PAR in relatie tot bijvoorbeeld: Viking en stichting Oud Deventer, schoorsteen Coberco, verzoeken om meer panden op gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen, etc.). Voorstel is uitbreiding van de capaciteit voor 3 jaar.

Omschrijving

Taakveld

Voorstel

Soort afwijking

DRTV

5.6 Media

Nieuw beleid

DRTV heeft eind maart een bedrijfsplan DRTV ingediend. DRTV wil haar onafhankelijke journalistieke functie invullen door gebruik te maken van internet in plaats van de huidige zendmachtiging voor Radio- en TV-uitzendingen. Voorgesteld wordt om een eenmalige bijdrage van €50.000 toe te kennen voor de begroting 2020 en een bedrag van €10.000 beschikbaar te stellen  voor een verkenning naar de  haalbaarheid en betekenis van een online mediaplatform.
De uitkomsten van deze verkenning worden meegenomen bij de voorbereiding van het Uitvoeringsprogramma Cultuur 2021-2024.