Zoals reeds aangegeven in het bestuursakkoord 2018-2022 ‘Met Lef & Liefde voor Deventer’ en bij de begroting 2019 gaan we heroverwegen. Heroverwegingen zijn nodig, omdat het bestuursakkoord aanvullende ambities bevat, die binnen de financiële kaders en bestaande activiteiten niet kunnen worden uitgevoerd. In de voorbereiding op de Voorjaarsnota heeft het college van B&W een heroverwegingsoperatie voorbereid.

Voor de volledigheid zijn concrete heroverwegingsvoorstellen die zijn afgevallen ook opgenomen. Daarnaast heeft het college van B&W in de voorbereiding ook gesproken over enkele verdere zoekrichtingen. Deze zijn eveneens benoemd.

Voorgesteld wordt de eenmalige en structurele heroverwegingen als volgt in te vullen.

(bedragen x €1.000)

Onderwerp

Programma

2019

2020

2021

2022

2023

1

Out of pocketbudget strategie

Burger en bestuur

0

190

190

190

190

2

Fietsstructuur A1

Leefomgeving

0

0

0

0

0

3

Binnenstadsagenda

Leefomgeving

0

0

0

0

0

4

Herinrichting Grote Kerkhof

Leefomgeving

0

0

0

0

0

5

Jaarschijf MJOP

Leefomgeving

0

0

600

0

0

6

Dividend uitkering Groenbedrijf

Leefomgeving

0

776

0

0

0

7

Opheffen Wonen boven Winkels

Ruimtelijke ontwikkeling

0

1.000

0

0

0

8

Vrijval SVN leningen

Ruimtelijke ontwikkeling

70

30

30

30

30

9

Stoppen Skaeve Huse

Herstructurering en vastgoed

130

0

0

0

0

10

Verkoop panden

Herstructurering en vastgoed

0

0

79

79

79

11

Inzet DWT

Inkomens-voorziening en arbeidsmarkt

0

130

130

130

130

12

Klachtenfunctionaris participatie

Inkomens-voorziening en arbeidsmarkt

0

25

25

25

25

13

Bijdrage aan Factor werk

Inkomens-voorziening en arbeidsmarkt

0

50

50

50

50

14

Pilot sociaal team

Inkomens-voorziening en arbeidsmarkt

0

23

23

23

23

15

Dividend uitkering Konnected

Inkomens-voorziening en arbeidsmarkt

0

3.200

0

0

0

16

Bijdrage Konnected voor de uitvoering van de WSW

Inkomens-voorziening en arbeidsmarkt

0

250

250

250

250

17

BBZ

Inkomens-voorziening en arbeidsmarkt

0

25

25

25

25

18

Stoppen collectieve preventie GGZ

Meedoen

0

61

61

61

61

19

Korting wijkbudget

Meedoen

0

125

125

125

125

20

Korting wijkwinkel

Meedoen

0

87

87

87

87

21

Vrijval budget alarmering

Meedoen

0

49

49

49

49

22

Directe financiering mantelzorg

Meedoen

0

75

75

75

75

23

Lokale inzet maatschappelijke opvang

Meedoen

0

200

200

200

200

24

Vrijval regionale reserve maatschappelijke opvang en beschermd wonen

Meedoen

0

0

500

0

0

25

Korting 1 Meedoenbudget

Meedoen

0

75

75

75

75

26

Opheffen Recreatie Gemeenschap Salland

Economie kunst en cultuur

0

66

66

66

66

27

Fietsstructuur A1 (Stelpost investeringen)

Algemene dekkingsmiddelen

0

28

0

0

0

28

Herinrichting Grote Kerkhof (Stelpost)

Algemene dekkingsmiddelen

0

155

0

0

0

29

Binnenstadsagenda (Stelpost investeringen)

Algemene dekkingsmiddelen

0

39

0

0

0

30

Stoppen Skaeve Huse

Algemene dekkingsmiddelen

0

0

0

0

0

31

Deventer Wijzer

Bedrijfsvoering

0

67

67

67

67

32

Niet gebouw gebonden kosten Facilitaire Zaken

Bedrijfsvoering

0

35

35

35

35

33

Reserve Arbeidsvoorwaarden

Bedrijfsvoering

0

240

0

0

0

200

7.001

2.742

1.642

1.642

Bij de programma’s wordt een inhoudelijke toelichting gegeven op de heroverwegingen.

Afgevallen heroverwegingen en verdere zoekrichtingen

De afgevallen heroverwegingen en de verdere zoekrichtingen zijn als een bijlage bij de Voorjaarsnota 2019 toegevoegd. Zie voor een overzicht hiervan de afzonderlijke bijlage.