Financiële soliditeit (financieel solide huishouding) is een onderdeel van een structureel sluitende (meerjaren-)begroting. Hierbij wordt ook gekeken of er voldoende buffers beschikbaar zijn om op korte termijn risico’s en nadelen te kunnen dekken We voldoen aan deze eisen en lichten dat toe in de volgende paragrafen.

Weerstandsratio

In het bestuursakkoord is afgesproken dat de ratio van het weerstandsvermogen 1 moet bedragen. In deze Voorjaarsnota bedraagt de ratio in eerste instantie 1,1. Conform het gestelde in de nota reserve en voorziening (Rb. Jan .2018) wordt het meerdere boven de 1 dan gestort in de generieke weerstandsreserve. Dit betreft een bedrag van €1,5 miljoen.
Bij de ratio 1 bestaat het risicobedrag en het weerstandsvermogen (specifieke weerstandsreserve) uit een bedrag van €15,6 miljoen. Zie voor verdere toelichting de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Generieke weerstandsreserve

Naast de specifieke weerstandsreserve is er ook een generieke weerstandsreserve. Deze reserve dient als dekkingsmiddel voor het opvangen van nadelen die op verschillende terreinen kunnen ontstaan zoals: opvangen verliesvoorzieningen/afwaarderingen grondexploitaties (groter dan aanwezig in specifiek weerstandsvermogen), risico’s gemeentegarantie, mutaties Algemene uitkering, faseringsverschillen taakstellingen, frictiekosten heroverwegingen en taakstellingen, rentemutaties, knelpunten sociaal domein en afdekken eenmalige begrotingstekorten.

De stand van de generieke weerstandsreserve bedraagt:

(bedragen x €1.000) [ -/- = Nadeel]

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

2023

Stand 01-01

1.659

5.016

5.961

7.089

9.505

Conform eerdere besluiten

2.859

-1.229

1.361

3.167

3.200

Storting uit specifieke weerstandsreserve

1.531

0

0

0

0

VJN 2019: egaliseren begrotingsuitkomsten 2019-2023

-1.033

2.174

-233

-751

-170

Saldo 31-12

5.016

5.961

7.089

9.505

12.535

Stelposten

In de begroting zijn stelposten opgenomen die dienen voor de opvang van eenmalige en structurele nadelen.

a. Stelpost accres

In de begroting is een structurele stelpost opgenomen om de nadelen op te vangen van lagere accres bijdragen in de AU door vertragingen uitgaven Rijk.

(bedragen x €1.000) [ -/- = Nadeel]

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

Stelpost accres AU

850

850

850

750

b. Stelpost autonome ontwikkelingen

Voor het opvangen van autonome ontwikkelingen is jaarlijks een structurele stelpost beschikbaar.
Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de beschikbare weerstandscapaciteit (de middelen waarover de gemeente kan beschikken om niet begrote kosten die onverwachts en substantieel zijn te dekken) en de benodigde weerstandscapaciteit (de risico’s waarvoor geen voorzieningen of verzekeringen zijn afgesloten).
Met de structurele weerstandscapaciteit worden de middelen bedoeld die permanent kunnen worden ingezet om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van de programma's. Na de Voorjaarsnota 2019 bedraagt de stand van de stelpost:

(bedragen x €1.000) [ -/- = Nadeel]

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

2023

Stelpost autonome ontwikkelingen

600

350

700

1.050

1.425