Voorjaarsnota in teken uitvoeren ambities

Deventer staat er goed voor en heeft goud in handen. We hebben moeilijke economische jaren overbrugd en hard gewerkt om voorzieningen overeind te houden. Dat is in belangrijke mate gelukt, waarbij we ook financieel gezond en solide zijn geworden. Daardoor hebben we de komende jaren mogelijkheden om voorzieningen voor onze inwoners en onze economische positie te versterken.

Alleen een sterk Deventer kan écht sociaal en duurzaam zijn en zich blijvend ontwikkelen. We hebben het voorrecht om in één van de oudste en mooiste steden van Nederland te wonen. Een stad die mede zo mooi kan zijn door de onmisbare combinatie met de omliggende dorpen en ommelanden, die Deventer een lommerrijk, groen aanzien geven. Als coalitie en college focussen wij ons op de volgende terreinen:

  • Deventer werkt
  • Duurzaam Deventer
  • Oog voor elkaar
  • Levendig Deventer
  • Samenwerken en samen leven

Op deze terreinen liggen grote uitdagingen en kansen. We werken aan het versterken van kwaliteit en zekerheden voor mensen. Dat doen we samen, het vraagt inzet en verantwoordelijkheid van iedereen, ook in financiële zin. Daarom doen we in deze voorjaarsnota voorstellen voor de begroting later dit jaar. Zoals afgesproken aan het begin van dit college, is gezocht naar financiële middelen om de ambities van de coalitie uit te kunnen voeren. Dat betekent dat er voorstellen zijn voor nieuw beleid èn voorstellen om minder uit te geven aan andere zaken, de heroverwegingen.

1. Deventer werkt: een sterke economie met groeiend arbeidsperspectief

In Deventer maken we werk van werk. We versterken onze economische positie en werkgelegenheid. Niet alleen is er ruimte voor de vestiging van bedrijven, we zetten actief in op het aantrekken van bedrijven. Dat vraagt om voldoende, betaalbare woningen in stad en dorpen voor onze huidige inwoners en mensen die zich hier willen vestigen. Ook blijven we inzetten op de goede bereikbaarheid van Deventer, met een ideale ligging tussen Randstad, Oost Nederland en Duitsland. De IJssel en de havenvoorzieningen kunnen bijdragen aan onze positie en aantrekkelijkheid voor bedrijven. We versterken het onderscheidend karakter van Deventer als economisch bolwerk met onze ambities op het gebied van innovatieve duurzaamheid, kenniseconomie en IT. We werken samen met onze partners aan een goede aansluiting tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven.

Een unieke kans wordt gevormd door onze economie te versterken met de Stadscampus. Voor deze ontwikkeling waarbij we jong talent aantrekken en vasthouden, maken we vier ton vrij. Ook wordt € 275.000 per jaar uitgetrokken voor citymarketing en de evenementenorganisatie. Aanvullend stelt het college voor om € 1 miljoen te besteden aan de woonkwaliteit in de binnenstad met name aan de plannen voor de Stadshof.

Om meer ruimte te krijgen binnen de parkeerexploitatie wordt de afdracht vanuit parkeren aan algemene middelen afgebouwd. De financiële ruimte die daardoor ontstaat in de parkeerexploitatie kan worden gebruikt voor het opvangen van autonome ontwikkelingen en het kwalitatief verbeteren van Brinkgarage.

Tenslotte is woningbouw van belang voor een sterk Deventer. Onze koers is gericht op een vitale samenleving. Daarin staan evenwichtigheid en balans tussen mensen centraal. Onze kernwaarde is dat we een sociale gemeente willen zijn; we zorgen voor elkaar. We willen mensen die zorg echt nodig hebben, dit ook bieden. We gaan uit van een ongedeelde samenleving en sluiten groepen niet uit.

Op basis van het advies van Marlet zet dit college in op groei van Deventer. We gaan dus actief kijken naar nieuwe woningbouwlocaties om nieuwe inwoners aan ons te binden of huidige inwoners nieuwe perspectieven en mogelijkheden te bieden.  We werken aan het verder verstevigen en verzilveren van onze lokale positie in onze regionale samenwerking.

2. Duurzaam Deventer: samen op weg naar schone, niet-fossiele energie

Een stad die 1250 jaar oud is, kun je, gezien die lange bestaansduur, al als duurzaam typeren. Maar voor nog eens 1250 jaar is veel inzet nodig op het gebied van duurzaamheid, klimaatbeleid en een hoognodige transitie richting schone, niet-fossiele energie. Het is een lange weg te gaan, maar in Deventer gaan we stappen zetten richting energieneutraliteit en een toekomstbestendige leefomgeving.
Het college stelt voor om extra in te zetten op de energietransitie, klimaatadaptatie en verduurzaming panden en werkt dit uit in het Energieplan. Dit betreft zowel de warmtevoorziening van woningen en gebouwen als het gebruik van duurzaam opgewekte elektriciteit. Het gaat hierbij om een jaarlijks bedrag van €250.000.

Aanvullend investeren we in het Vogeleiland. We renoveren het park en paviljoen en zullen de stichting tijdelijk extra ondersteunen.

3. Oog voor elkaar: een vitale samenleving waar iedereen mee kan doen

Wij zorgen voor onze inwoners die ondersteuning nodig hebben. Daartoe gaan we, in samenwerking met zorgaanbieders en andere partners, verder met de transformatie in het sociale domein, waarbij we investeren in preventie, toegang, maatwerk en monitoring. Ons uitgangspunt is het principe van ‘ziek en zorg’ naar ‘gezond en gedrag’. We zetten daarom bijvoorbeeld in op preventie en doen een verkenning naar mogelijkheden om te komen tot meer laagdrempelige, collectieve vormen van Wmo. Ook sport vinden wij belangrijk, zowel voor de sociale binding als voor de gezondheid.

In het sociaal domein was bij het begin van deze collegeperiode al geld vrijgemaakt voor preventie. Ook gaat het college in gesprek met partners in de stad om te verkennen welke bijdrage partners kunnen leveren aan preventie (Preventieplan). In de afgelopen jaren zijn er extra middelen toegevoegd aan het budget sociaal domein. Nu zien we dat de Deventer aanpak door te investeren in preventie zijn vruchten afwerpt. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de gelden die over zijn op de jeugdzorg. Deventer heeft hierin met haar partners een bijzondere prestatie geleverd, want landelijk gezien kampen veel gemeenten met grote tekorten. De economie trekt aan en dat biedt perspectief voor mensen om werk te vinden. Werk is belangrijk om volwaardig mee te doen aan de samenleving en maakt mensen gelukkiger. We zijn met uw raad in gesprek om ons beleid in het kader van de Participatiewet nieuwe invulling te geven. Maar we zijn er nog niet en daarom zetten we sterk in op de transformatie in het sociale domein. Bij de heroverwegingen nieuw voor oud zijn voorstellen die ingrijpen op de preventieve kant van het sociaal domein daarom bewust buiten beschouwing gebleven of afgevallen.  

Het college heeft met uw raad gesproken over de gezamenlijke ambitie om te komen tot vervangende nieuwbouw voor het Vmbo in Deventer en de sporthal Keizerslanden. Het beschikbare budget is ontoereikend om de nieuwbouw nu te starten. Het college doet de komende periode een verkenning of, wanneer en op welke manier de nieuwbouw mogelijk kan worden gemaakt.

4. Levendig Deventer: een rijke en verrijkende cultuur

Deventer straalt geschiedenis en ademt cultuur. Wij vinden kunst en cultuur belangrijk, niet alleen ter verrijking van ons leven, maar ook ter vergroting van onze betrokkenheid bij de samenleving. Een sterk Deventer kan niet zonder een verrijkende programmering, die ons helpt ontspannen, vermaken, verbazen en nadenken.

Het college heeft onlangs de Cultuurvisie Boeien en Bloeien gepresenteerd. Het uitgangspunt hierbij is dat Deventer de volle breedte van het culturele speelveld wil ondersteunen en financiële ruimte wil creëren voor het stimuleren van vernieuwende initiatieven. Daarbij wordt voorgesteld om het budget voor de cultuurbegroting gelijk te houden. Wel komen er extra middelen voor de evenementenorganisatie.

5. Samenwerken en samen leven: meer verbinding en veiligheid

Wij zoeken meer verbinding met de samenleving. Participatie en actief burgerschap zijn onze uitgangspunten. Wij betrekken de inwoners zo goed mogelijk bij het opstellen van beleid en het uitvoeren van plannen. In de communicatie gebruiken we moderne media en sluiten we aan op bestaande kanalen in de verschillende wijken en dorpen. Afgelopen jaren zijn de criminaliteitscijfers gedaald en de gevoelens van veiligheid toegenomen. Wij willen deze lijn vasthouden.

In ieder geval zullen we de pilot met het flexteam toezicht voortzetten na 2019 waarna we dit willen evalueren.

Het college geeft ook invulling aan de ambitie om lokale initiatieven te ondersteunen. In dit kader maken we geld vrij de vele ruimtelijke initiatieven uit de samenleving die vragen om ondersteuning van de gemeente te kunnen begeleiden. We vinden het hierbij niet passen om alle kosten die wij als gemeente maken in een beginstadium volledig door te belasten aan de initiatiefnemers. Dit sluit ook aan op de omgevingswet en onze (concept) omgevingsvisie waarbij we meer willen uitgaan van initiatieven vanuit de samenleving en goede ruimtelijke initiatieven willen omarmen en faciliteren.   

6. Financieel gezond: een structureel sluitende begroting

Wij staan voor de belangrijke taken die we willen uitvoeren. Dat vraagt om een solide financieel beleid met een structureel sluitende (meerjaren)begroting, waarmee risico’s kunnen worden opgevangen. Onze uitgaven worden aangepast aan de inkomsten van het Rijk. In het coalitieakkoord is afgesproken dat er geen andere lastenverzwaringen komen dan de trendmatige verhogingen.