De nadelige uitkomst van de begroting wordt, zoals bij de kaderbrief 2019 is besloten, gedekt door heroverwegingen. Daarnaast willen we ruimte voor nieuw beleid vrijmaken om onze ambities te kunnen realiseren. Onderdeel van de ruimte voor nieuw beleid maken, is ook het voldoen aan de motie “Duurzaamheid – Uitvoering Energieplan” die door de raad bij de begrotingsvergadering in november 2018 is aangenomen.

Uitkomst begroting 2019-2023 na heroverwegingen en nieuw beleid

Na heroverwegingen en nieuw beleid hebben de begrotingsjaren voordelige en nadelige uitkomsten. Deze uitkomsten egaliseren wij met de generieke weerstandsreserve. Per saldo hebben deze mutaties in de reserve een neutrale uitkomst voor de reserve. Conform het bestuursakkoord bieden wij hierna een structureel sluitende begroting 2020 en meerjarenbegroting 2021-2023 aan.

Uitkomst kwartaalrapportage (bedragen x €1.000) [ -/- = Nadeel]

Nr.

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

2023

1

Uitkomst begroting na 1e kwartaal en autonome ontw VJN 2019

-1.150

-1.381

-1.933

-1.301

-418

2

Heroverwegingen

200

7.001

2.742

1.642

1.642

3

Nieuw beleid

-83

-3.446

-1.042

-1.092

-1.042

Saldo

-1.033

2.174

-233

-751

182

Storting in generieke weerstandsreserve

0

-2.174

0

0

0

Putting uit generieke weerstandsreserve

1.033

0

233

751

170

Saldo

0

0

0

0

352

In 2023 heeft de begroting een voordelige uitkomst. Dit bedrag wordt niet aangewend en betrokken bij het opstellen van de begroting 2020. Dan is er ook meer duidelijkheid over de uitkomsten BUIG en junicirculaire Algemene Uitkering.