Naast de ingeschatte risico’s heeft Deventer ook te maken met algemene onzekerheden.
Onder andere:

  • Algemene uitkering (onzekerheid verdeelsystematiek en soms sterk fluctuerende accressen);
  • BTW/BCF (ontwikkelingen en plafond BCF);
  • Leegstand onroerende panden in eigendom;
  • Restauratie monumentale panden;
  • Financieringsrisico’s (rente- en kredietrisico’s);
  • Garantstellingen (kans op aflossen krediet vanwege insolventie kredietnemer);
  • Te ontvangen subsidies (kans op terugvordering door niet voldoen aan de subsidievoorwaarden).

Op basis van wat we nu weten, kunnen deze onzekerheden (risico’s) niet worden gekwantificeerd.
Voor het opvangen hiervan zijn algemene weerstandsbudgetten beschikbaar. De omvang van de generieke weerstandsreserve is €5,0 miljoen in 2019, die naar verwachting oploopt tot een bedrag van eenmalig €12,0 miljoen in 2023. Het totaal van deze bedragen vormt samen met de beschikbare weerstandscapaciteit het totale weerstandsvermogen.